ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΚΡΗΤΗ" 2014-2020
Operational Program "CRETE" 2014-2020


Πρόγραμμα ΥΠΕΡΙΩΝ

Οι επιχειρήσεις Δασκαλάκης, Λαντζουράκης, Μπαλτζάκης ΟΕ (Πυγολαμπις), Talos Avionics IKE και Βροντουλάκης Απόστολος (Aether Aeronautics) που εδρεύουν στην Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, εντάχθηκαν στη δράση: “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς, σε τομείς της RIS3Crete”. Η δράση επιδιώκει τη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον επιδιώκει την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 597.445,00 € εκ των οποίων η ιδιωτική δαπάνη ανέρχεται στα 95.470,00 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω βασικές κατηγορίες:

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, οι επιχείρησεις επιτυγχάνουν:

Με τη συμβολή του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ενισχύθηκαν οι επιχειρήσεις αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.


HYPERION project

The companies Daskalakis, Lantzourakis, Baltzakis OE (Pygolambis), Talos Avionics IKE and Vrontoulakis Apostolos (Aether Aeronautics), based in the Region of Crete, in collaboration with the Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH), together they joined the action: “Business Partnerships with Research Organizations, in areas of RIS3Crete”. This specific action aims to connect research and innovation with entrepreneurship and also to strengthen the competitiveness of businesses. The objective of the action is to assist the transitioning to quality innovative entrepreneurship and to increase domestic added value. Moreover, this action also seeks the immediate and effective channeling of available resources in order to promote research activities and innovation in businesses, especially in small and medium-sized enterprises.

The total budget of the project is 597.445,00 € of which the private investment is 95.470,00 € and it is co-funded by Greece and the European Regional Development Fund.

The business plan that was approved for funding and is now being implemented includes investment in the following main categories:

By participating in this action, businesses achieve:

With the contribution of Operational Programme "Crete 2014-2020" businesses were strengthened, bringing benefits to the competitiveness of the country as well as to the local economy.